Jídlo se připravuje v kuchyni, která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2004. Je dopravováno výtahem do přípravných kuchyněk u tříd.

Podávání jídla:      
svačina   8,50 -   9,20 hodin
oběd 12,00 - 12,45 hodin
svačina 14,30 - 15,15 hodin

Vchod k vedoucí školní jídelny je v zadní části budovy MŠ.

Pitný režim: je zajištěn po celý den ve všech třídách i při pobytu na zahradě (za každého počasí).

Za pitný režim odpovídá školní jídelna.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTEM NENOSILI VLASTNÍ NÁPOJE (za tyto školní jídelna neodpovídá).


STRAVNÉ

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 48/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše.

Děti jsou zařazeny do dvou věkových skupin dle věku:
- děti od 3 do 6 let: celodenní stravné 35,-Kč
- děti, které dosáhnou od 1.9. do 31.8. příslušného školního roku 7 let (OŠD):
celodenní stravné 39,-Kč

Placení se provádí: převodem z účtu, inkasem, nebo hotově v kanceláři vedoucí ŠJ ve stanoveném termínu. V nejnutnějším případě složenkou a to v daném měsíci do 25. na měsíc následující.
Stravné je hrazeno zálohově. Číslo účtu 27-6620090227/0100 
Při bezhotovostním placení je nutné uvádět do poznámky jméno dítěte.

Dle §35 školského zákona může ředitel MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí stravné ve stanoveném termínu. 
Dle §119 je zakázán odběr jídla do přinesených nádob (dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době pobytu ve školském zařízení).

Pokud nebude úplata za vzdělávání a stravné uhrazeno ve stanovených termínech, nebude dítě přijato do MŠ do doby uhrazení - s vyjímkou povinného předškolního vzdělávání.

V září se platí 2x do 10.9. za září; do 25.9. za říjen.

Přihlášku ke stravování vyplní rodiče na začátku každého školního roku. Formulář obdrží u vedoucí ŠJ. Pokud má dítě omezení ve stravování, je nutné do přihlášky uvést o jaké omezení se jedná spolu s písemným vyjádřením lékaře.

Odlašování ze stravování se provádí písemně do omluvného sešitu dětí, nebo telefonicky na tel. 257 317 686, 606 176 275 (možno i formou SMS, nebo emailem: omluvymszelmost@seznam.cz) den předem, nebo do 8,15 hodin ráno. V případě, že nebude dítě do této doby odhlášeno, je mu za tento den započítáno stravné.

Vyúčtování se provádí každý měsíc. Po uzávěrce bude přeplatek stravného převeden do dalšího měsíce. Na konci školního roku se po domluvě s rodiči přeplatky vrací na účet, vyplatí v hotovosti z pokladny, příp. se menší částky převedou do dalšího školního roku. 

Žádáme o dodržování přesného rozpisu úředních hodin vedoucí ŠJ.

Úřední hodiny: liché pondělí   7,00 - 10,00 hodin
  sudá středa 13,00 - 17,30 hodin

Veškeré další informace vám ráda podá vedoucí ŠJ: 257 317 686,sjzelmost@seznam.cz


„OBĚDY DO ŠKOL“

Zřizovatel - Městská část Praha 5 vyhlásila program „Obědy do škol“, kdy poskytne školám zřízených MČ P 5 účelový neinvestiční příspěvek pro účely stravování dětí v zařízeních školního stravování.

Pravidla pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí jsou:

Žádost podává zákonný zástupce dítěte Odboru školství Úřadu městské části Praha 5 (náměstí 14. října 4) do 30. září kalendářního roku, jenž předchází kalendářnímu roku, pro který se žádost podává.

  • Žádost musí obsahovat označení žadatele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště); označení dítěte (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a označení školského zařízení (název, sídlo, IČO)
  • V žádosti musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které odůvodňují zařazení dítěte do programu, včetně popisu sociální a finanční situace prostředí, v němž dítě žije.
  • Součástí žádosti je:

a) čestné prohlášení o všech příjmech všech členů, kteří žijí s dítětem společně v jedné domácnosti za poslední půlrok

b) potvrzení o pobírání sociálních dávek

c) potvrzení o zaměstnání nebo o vedení v evidenci úřadu práce

d) potvrzení o pobírání podpory v nezaměstnanosti

e) potvrzení o oprávnění jednat za dítě, není-li žadatel rodičem dítěte

f) kopii vyrozumění o vyřazení dítěte z programu, došlo-li k vyřazení dítěte v předchozím školním roku

  • Neobsahuje-li žádost všechny náležitosti, je nesrozumitelná anebo neurčitá, Odbor školství vyzve žadatele k opravě či doplnění v určené lhůtě.
  • Pokud nebude přes výzvu žádost doplněna, žádost se vyřadí.
  • Odbor školství žádosti zkontroluje a vytvoří doporučení/ nedoporučení k podpoře, to předloží Komisi sociálně zdravotní při ÚMČ P 5 ke schválení.
  • Ta následně po projednání předloží Radě městské části ke schválení konečný seznam dětí, jež mají být zařazeny do programu.
  • Usnesení rady písemně oznámí školskému zařízení Odbor školství ÚMČ P 5.
  • Školské zařízení je oprávněno využívat finanční příspěvek pouze v mezích usnesení schváleného Radou.
  • Podání žádosti ani projednání v komisi nezakládá právní nárok na využívání finančního příspěvku.

ŽÁDOST JE K  VYZVEDNUTÍ V  ŘEDITELNĚ MŠ.
JÍDELNÍČEK

18.2.. - 22.2. 2019

PONDĚLÍ
chléb, pomazánka Májka, okurka, čaj (1)
polévka selská
čočka, vejce, kyselá okurka, čaj (3)
rohlík, máslo, ochucené mléko, banán (1,7)


ÚTERÝ
houska, máslo, sýr Eidam, mléko, jablko (1,7)
polévka krupičková
Štěpánská po cikánsku, rýže, čaj
sýrový croissant, mléko, mandarinka (1,7)


STŘEDA
medové kroužky, mléko, banán (1,7)
polévka zelňačka
šunkofleky, čaj
chléb Žitan, pomazánka Budapešť, mléko, jablko (1,7)


ČTVRTEK
jogurt ovocný, piškoty, mléko, jablko (1,7)
polévka zeleninová
Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí, čaj
luštěninový rohlík, pomazánkové máslo, mléko, kiwi (1,7)


PÁTEK
houska, šunková pěna, okurka, čaj (1)
polévka brokolicová
rybí karbanátek, brambory, čaj (4)
skořicový rohlík, mléko, ovoce (1,7)


Změna jídelníčku vyhrazena


 

 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus