Zápis pro školní rok 2018/2019 již proběhl.


Kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2018/2019

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31.8.2015. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

KRITÉRIA - BODOVÝ SYSTÉM
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci š
kolské politiky městské části Praha 5.

1. Věková skupina (počítáno k 31.8.2018)

  • děti narozené do 31.8.2012 a dříve - 340 bodů
  • děti narozené do 31.8.2013 - 320 bodů
  • děti narozené do 31.8.2014 - 300 bodů
  • děti narozené do 31.8.2015 - 280 bodů
  • děti narozené do 31.8.2016 - 120 bodů
  • děti narozené do 31.8.2017 -  0 bodů

2. Trvalý pobyt dítěte

  • spádový obvod MŠ - 340 bodů
  • mimo spádový obvodna území MČ Praha 5 - 260 bodů
  • mimo území MČ Prahy 5 - 0 bodů

3. Den věku dítěte v roce

  • za každý den věku dítěte po druhých narozeninách: za každý den k 31.8.2018 0,02 bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy a zástupce zřizovatele.

Trvalý pobyt dítěte
Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva.

Závažná individuální situace dítěte (není bodově ohodnoceno)
Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2018/2019. Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

Místo trvalého pobytu dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel(ka) mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.


 


CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ
Znám své jméno, umím říct, jak se jmenuji, reaguji na zavolání.
Umím sám říct, co potřebuji, sdělit své potřeby.
Znám základní společenská pravidla - pozdravím, poprosím, poděkuji, respektuji dospělého a pokyny učitelky.
Umím sám použít toaletu - svléknout se a zase obléknout, pleny už nepoužívám.
omega replica Umím se sám obsloužit v umývárně - umýt si ruce mýdlem, použít ručník.
replica watches Umím se sám vysmrkat.
Umím se sám najíst lžící a pít ze skleničky (hrnečku, kelímku), vydržím sedět při jídle u stolu.
omega replica watches Umím se sám obléknout i svléknout (spodní prádlo, triko, kalhoty), sám obout a zout boty, popř. s malou dopomocí.
Poznám si svoje věci (oblečení, hračky).
Ujdu i delší vzdálenost, samozřejmě bez použití kočárku.

O konkrétních požadavcích na Vaše dítě se poraďte přímo v mateřské škole.
 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus