Školné (ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ) se řídí Směrnicí č. 17/H, vydanou ředitelem MŠ na základě zákona č. 561/2004 Sb./ školský zákon/ a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdější Vyhlášky č. 43/2006 Sb. , je stanoveno dle zákonného výpočtu z výše nákladů na provoz MŠ za předchozí kalendářní rok.

Od 1.9.2018 je za celodenní docházku stanoveno školné ve výši 686,- Kč měsíčně.

V posledním ročníku MŠ se vzdělávání poskytuje bezúplatně (pro děti narozené do 31.8.2013).

Na začátku září rodiče oznámí vedoucí ŠJ způsob hrazení školného a stravného: na účet u KB, inkasem, v hotovosti v termínu stanoveném vedoucí ŠJ, složenkou ve výjimečných případech.

Veškeré platby za školné se budou hradit vždy do 15. dne daného měsíce (připsání na účet MŠ) i při nepřítomnosti dítěte v MŠ. 

Účet mateřské školy pro platbu školného a stravného je: 27-6620090227/0100KB. Nutno vždy uvádět v poznámce pro příjemce jméno dítěte. 

Rodiče jsou povinni hradit včas školné i stravné, na vyžádání předložit doklad o zaplacení vedoucí ŠJ nebo učitelce.

Opakované neplacení školného nebo stravného je považováno za hrubé porušení Školního řádu MŠ a dítěti může být ukončena docházka do MŠ.

 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus